Artikel 1. Definities

1.1.      Optimaal Reiscomfort: Optimaal Reiscomfort, waaronder alle personen die voor Optimaal Reiscomfort werkzaam zijn.

1.2.      Huurder: de partij die materialen wil huren van Optimaal Reiscomfort.

1.3.      Huurmaterialen: dakkoffers, dak- en fietsendragers, skiboxen en trekhaakkoffers en aanverwante producten.

1.4.      Overeenkomst: de huurovereenkomst waarbij de ene partij, Optimaal Reiscomfort, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, de huurmaterialen in gebruik                te  verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (huurprijs).

1.5.      Schriftelijk: per post of per e-mail.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en reikwijdte

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst die door Optimaal Reiscomfort wordt aangegaan met huurder.

2.2.      Algemene voorwaarden van huurder of waarnaar door huurder wordt verwezen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

            De overeenkomst komt tot stand en treedt in werking door schriftelijke bevestiging van de reservering door Optimaal Reiscomfort en na ontvangst van de                          betaling door huurder van 50% van de overeengekomen huurprijs.

 

Artikel 4. Huurtermijn

4.1.      De huurtermijn voor de huurmaterialen bedraagt minimaal 1 week (7 dagen).

4.2.      Huurder kan de huurmaterialen tegen vergoeding van de weekhuur korter dan een week huren.

4.3.      Wanneer huurder de huurmaterialen voor een langere huurtermijn dan partijen zijn overeengekomen wil huren, dient huurder dit uiterlijk vijf werkdagen voor de                afloopdatum telefonisch of schriftelijk aan Optimaal Reiscomfort te melden. Of de huurtermijn verlengd kan worden hangt in beginsel af van de beschikbaarheid                van de huurmaterialen. Een verlenging van de huurtermijn komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Optimaal Reiscomfort.

4.4.      Optimaal Reiscomfort behoudt zich te allen tijde het recht voor een verlenging van de huurtermijn te weigeren.

 

Artikel 5. Huurprijs, waarborgsom en betaling

5.1.      De overeenkomst wordt gesloten tegen een huurprijs voor de huurtermijn die is overeengekomen.

5.2.      Voor het gebruik van de huurmaterialen is een waarborgsom verschuldigd.

5.3.      Er wordt geen restitutie op de huurprijs gegeven als de huurmaterialen later worden afgehaald of eerder als de afgesproken huurtermijn wordt ingeleverd.                        Wanneer de huurmaterialen later retour wordt bezorgd dan overeengekomen, wordt voor deze dagen het volledige dagtarief in rekening gebracht en behoud                    Optimaal Reiscomfort zich het recht voor schadevergoeding in rekening te brengen.

5.4.      Bij het aangaan van de overeenkomst dient huurder 50% van de huurprijs via een betaalverzoek of via overschrijving aan Optimaal Reiscomfort te voldoen.                      Optimaal Reiscomfort zendt daartoe een factuur aan huurder. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief en de overeenkomst tot stand gekomen.

5.5.      Uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurtermijn dient de overige 50% van de huurprijs en de waarborgsom door huurder te worden voldaan.

5.6.      Bij last-minute boekingen wordt de hele huurprijs en waarborgsom direct in rekening gebracht.

5.7.      Alle bedragen zijn inclusief 21% btw, de waarborgsom is hiervan uitgezonderd.

5.8.      De waarborgsom zal binnen zeven dagen na demontage aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de eventuele verschuldigde schade en kosten.

5.9.      Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet of niet tijdige betaling, volledig aan huurder doorbelast na berekening van                      wettelijke rente.

 

Artikel 6. Annulering – tussentijdse beëindiging overeenkomst

6.1.      Indien huurder de huur wenst te annuleren dient huurder dit schriftelijk aan Optimaal Reiscomfort mee te delen. Optimaal Reiscomfort zal huurder informeren                  over de voorwaarden voor beëindiging.

6.2.      Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand na betaling door huurder van de annulerings- en administratiekosten en/of bevestiging van de annulering door                Optimaal Reiscomfort.

6.3.      Bij annulering voor aanvang van de huurtermijn, door de huurder van een door Optimaal Reiscomfort bevestigde reservering worden annulerings- en                                administratiekosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

  • annulering vanaf 1 week voor aanvang huurtermijn: 100% van de oorspronkelijke huurprijs;
  • annulering vanaf 3 weken voor aanvang huurtermijn: 50% van de oorspronkelijke huurprijs;
  • annulering vanaf 6 weken voor aanvang huurtermijn: 25% van de oorspronkelijke huurprijs.

6.4.      De administratiekosten in geval van annulering bedragen EUR 10,00 per overeenkomst.

6.5.      Betaling vindt plaats door overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer dat door Optimaal Reiscomfort wordt aangegeven dan wel door een                                betalingsverzoek daarvan van Optimaal Reiscomfort.

 

Artikel 7. Montage en gebruik

7.1.      De huurmaterialen liggen klaar op de montagelocatie bij aanvang van de huurtermijn of worden bij aanvang van de huurtermijn afgeleverd en/of gemonteerd op                locatie bij huurder.

7.2.      De huurmaterialen worden geleverd op basis van de gegevens die huurder aanlevert. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet juist zijn, waardoor er geen                          geschikte huurmaterialen beschikbaar zijn, vindt er geen restitutie van de huurprijs plaats.

7.3.      Huurder heeft het recht om de huurmaterialen voorafgaand aan de montage d.w.z. tijdens de feitelijke levering te controleren. Bij eventuele schade geeft                          huurder  dit door aan de medewerker van de montagelocatie en/of aan Optimaal Reiscomfort en maakt hiervan foto’s. Indien de huurder dit achterwege laat en                de huurmaterialen zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, worden de huurmaterialen geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn                  geleverd. Het recht op reclame vervalt na ingebruikname.

7.4.      Huurder zal als een goed huurder voor de huurmaterialen zorgdragen overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.

7.5.      Het is huurder verboden de huurmaterialen onder te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.

 

Artikel 8. Retourneren – beëindiging overeenkomst

8.1.      Huurder dient de huurmaterialen op de laatste dag van de huurtermijn op een afgesproken moment te retourneren op de montagelocatie waar de                                      huurmaterialen zijn afgehaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2.      Indien partijen hebben afgesproken dat Optimaal Reiscomfort de huurmaterialen zal ophalen, dan is de huurder gehouden Optimaal Reiscomfort gelegenheid te              geven de huurmaterialen op te halen. Partijen maken daartoe een afspraak.

8.3.      De overeenkomst eindigt, nadat Optimaal Reiscomfort de huurmaterialen retour heeft ontvangen, gecontroleerd en de waarborgsom is teruggestort.                                  uitzondering hierop vormt tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Op grond waarvan beëindiging plaatsvindt door betaling van de annulerings-, en                        administratiekosten of na bevestiging van de beëindiging van de overeenkomst door Optimaal Reiscomfort.

 

Artikel 9. Schade door en aansprakelijk van huurder

9.1.      Huurder is na ontdekking van schade of bij dreigende schade verplicht hiervan onmiddellijk melding te maken aan Optimaal Reiscomfort.

9.2.      Huurder is tot aan het moment dat de huurmaterialen weer door Optimaal Reiscomfort in ontvangst zijn genomen aansprakelijk voor alle schade aan de                            huurmaterialen, waaronder schade door gebruik, beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding, totaal verloren gaan en schade door de                          huurmaterialen bij gebruik in het verkeer.

9.3.      Bij vermissing, vervreemding, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van de huurmaterialen is huurder verplicht de dagwaarde van de huurmaterialen                      volgens de op dat moment geldende prijs aan Optimaal Reiscomfort te vergoeden.

9.4.      In gevallen als genoemd in artikel 9.2 blijft huurder verplicht de gehele huurprijs te voldoen. Huurder heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de              huurprijs.

9.5.      Bij beschadiging van de huurmaterialen of indien de huurmaterialen in slechte staat wordt teruggegeven is huurder aansprakelijk voor alle door Optimaal                          Reiscomfort gemaakte reparatie- en reinigingskosten en behoud Optimaal Reiscomfort het recht huurderving te vorderen. Bij schade door gebruik in het verkeer              is huurder verplicht de gehele schade te vergoeden.

9.6.      Huurder vrijwaart Optimaal Reiscomfort volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de huurmaterialen.

9.7.      Huurder is verplicht een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s afdekt.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1.     Wanneer Optimaal Reiscomfort door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden                             ontbonden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De al betaalde huurprijs en waarborgsom worden in dat geval direct aan                 huurder terugbetaald.

10.2.     Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op                   het moment van het sluiten van de overeenkomst en die buiten de invloedssfeer van Optimaal Reiscomfort liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of                 niet tijdig voldoen door leveranciers van Optimaal Reiscomfort, niet beschikbaar zijn van montagemogelijkheden, brand, extreme weersomstandigheden,                         stakingen, pandemieën, wegblokkades en werkonderbrekingen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid Optimaal Reiscomfort

11.1.     In het geval huurder hulp krijgt van Optimaal Reiscomfort bij montage of demontage van de huurmaterialen, geschiedt dit op eigen risico van huurder. Eventuele               schade is voor rekening van huurder en niet verhaalbaar op Optimaal Reiscomfort.  

11.2      Optimaal Reiscomfort aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de               overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.

11.3.     Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

11.4.     Optimaal Reiscomfort is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.5.     Optimaal Reiscomfort is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. Ook niet als deze derden door Optimaal Reiscomfort zijn ingeschakelde ter                   zake uitvoering te geven aan de afspraken uit de overeenkomst, waaronder schade veroorzaakt door medewerkers van samenwerkingsverbanden van                             Optimaal Reiscomfort waar montage en/of uitgifte plaatsvindt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.     Op alle overeenkomsten tussen Optimaal Reiscomfort en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.     Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn,               daaronder mede begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-               Brabant te Breda.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1.     Door het plaatsen van een reservering gaat huurder akkoord met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens en zijn voertuiggegevens, teneinde de huurder                 en diens voertuig als zodanig te kunnen identificeren en de juiste artikelen tot zijn beschikking te kunnen stellen.

13.2.     Optimaal Reiscomfort kan deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van                   toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met huurder. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien huurder niet binnen               14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.